Privacyverklaring

Donkers Relou B.V.

Deze verklaring is van toepassing op alle opdrachten/ overeenkomsten

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Dhr. Donkers, h.o.d.n. van Donkers Relou B.V., vanaf november 1987 tot 31 december 2016. Gevestigd te 5424 SW Elsendorp aan Den Heikop 6.

Dhr. Donkers en Dhr. Relou, h.o.d.n. van Donkers Relou B.V., vanaf 1 januari 2017 gevestigd te 5424 SW Elsendorp aan Den Heikop 6 en 5712 TA Someren aan de Langendijk 9.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Donkers Relou B.V. kan persoonsgegevens van jou(w) (bedrijf) verwerken, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Naam contactpersoon
  • Naam bedrijf / klant
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Artikel 3. Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Opnemen van telefonisch contact
  • Schriftelijke benadering
  • Uitvoeren van overeenkomst
  • Bezorgen van producten

Artikel 3-a. Rechtmatige grondslag

Donkers Relou B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.

Artikel 4. Bewaartermijn

Donkers Relou B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Donkers Relou B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Bijvoorbeeld 7 jaar  voor Belastingdienst. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 5. Delen met derden

Donkers Relou B.V. verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Artikel 6. Machtiging indienen omgevingsvergunning

Donkers Relou B.V. kan, namens u, in opdracht van u, door middel van een schriftelijke machtiging, een omgevingsvergunning indienen bij uw gemeente. De schriftelijk machtiging dient door u ondertekend te worden en voorzien van uw BurgerServiceNummer.

Artikel 7. Beveiliging

Donkers Relou B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij maken gebruik, op alle PC’s en server, van software pakket; Norman endpoint security. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor schriftelijk of telefonisch een afspraak bij Donkers Relou B.V.. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Donkers Relou B.V. te maken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt te Elsendorp op 24 mei 2018.

Dhr. W.M.M. Donkers
Dhr. M.G. Relou

Den Heikop 6
5424 SW  Elsendorp
Tel.:       0492 – 35 20 93
E-mail:  info@donkers-relou.nl
Web:     www.donkers-relou.nl
Kvk:       67682499
Belasting:  NL 8571.28.127.B01

Bent u op zoek naar informatie of heeft u vragen omtrent persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vrijblijvend kennismaken?

Contact
Top